ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ

เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

เลขที่นั่งสอบ (7หลัก)

เลขประจำตัวประชาชน (13หลัก)

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ 2 ช่อง

Free Counter
Free Counter

  www.cuas.or.th