ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557

กรุณาเลือกมหาวิทยาลัย และคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการค้นหา

หากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อ : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2354-5150 , 0-2354-5151 , 0-2354-5152
โทรสาร: 0-2354-5155, 0-2354-5156
 
 
Hit Counter
Hit Counter15/07/57 18:45
0012335