ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
ประจำปีการศึกษา 2555
 

 
หากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อ : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 13 เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2354-5150-2, โทรสาร: 0-2354-5156, 0-2354-5157

© 2002-2012 by AUPT. All rights Reserved.