ประกาศผลการทดสอบ A-NET

เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550

กรุณากรอกให้ครบอย่างน้อย 2 รหัส

เลขที่สมัคร (7 หลัก)

เลขที่นั่งสอบ (7 หลัก)

เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)


Counter
Get a Counter