การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง

ประจำปีการศึกษา 2560


ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

สถานะการชำระเงิน จะแสดงหลังจากชำระเงิน 2 วันทำการ

เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) :  
เลขที่สมัคร (7 หลัก) :  

หมายเหตุ : การสมัครคัดเลือกฯจะใช้โปรแกรม Acrobat Reader (ต้องมีโปรแกรม adobe reader )


สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2354-5150-2, โทรสาร: 0-2354-5156-7
 
© 2017 by CUPT. All rights Reserved.