การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง

ประจำปีการศึกษา 2560


ค้นหาเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัคร


เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก):   *
เลขที่สมัคร (7 หลัก) :   *

 

ค้นหาเลขที่สมัคร Admissions กลาง ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ : การสมัครคัดเลือกฯจะใช้โปรแกรม Acrobat Reader (ต้องมีโปรแกรม adobe reader )


สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2354-5150-2, โทรสาร: 0-2354-5155-6
 
© 2017 by CUPT. All rights Reserved.