การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง

ประจำปีการศึกษา 2558


หมายเหตุ : การสมัครคัดเลือกฯจะใช้โปรแกรม Acrobat Reader (ต้องมีโปรแกรม adobe reader )

หากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อ : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 13 เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2354-5150-2, โทรสาร: 0-2354-5156-7
© 2002-2015 by AUPT. All rights Reserved.