การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง

ประจำปีการศึกษา 2557


 

 

หมายเหตุ : การสมัครคัดเลือกฯจะใช้โปรแกรม Acrobat Reader (ต้องมีโปรแกรม adobe reader )

หากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อ : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2354-5150-2, โทรสาร: 0-2354-5156
 
© 2002-2014 by AUPT. All rights Reserved.